Why Mental Rehabilitation is needed for mental ill patients Definition, Causes, Differential diagnosis and treatment of Mental illness

Definition, Causes, Differential diagnosis and treatment of Mental illness

नेपालमा एक्दमै कम अध्यन िथा राज्यको लगानी लगानी नभएको बिषय हो मानसिक स्वास््य, बवश्व स्वास््य िङ्गठनका अनुिार नेपाल मा २५% मासनिलाई कुनै न प्रकारको मानसिक िमस्या भएको ि्य देखाएको छ ! नेपालमा १९६० भन्दा पहहला मानसिक िमस्याको उपचारका लासग भारिको राची, गोरखपुर र लखनउ गएर गने र किैले वैकल्पपक बिसिहरु जस्िै आयुवेहदक, िामी, झाक्री, िैि िाट उपचार गराउदै आएको इसिहाि छ !